Tussen Pasen en Hemelvaart

Is er iemand teruggekomen uit de dood? Jezus! Hij heeft de dood zelfs overwonnen. Bij Pasen is hier over verteld. Maar hoe weten we dat zo zeker? Dat weten we uit de periode tussen de opstanding en de hemelvaart. In die veertigdagentijd is Jezus aan heel veel van zijn volgelingen verschenen,  soms wel aan 500 tegelijk. Hij heeft hen onderwijs gegeven en tevens het bewijs geleverd dat Hij echt is opgestaan uit de dood. Met dat onderwijs en dat bewijs – wij hebben Hem gezien! – gaan zij met Pinksteren de wereld in.

4 (80%) 1 vote

Hemelvaart – Jezus gaat naar Huis

Als Jezus zijn discipelen alles heeft verteld wat ze moeten weten, geeft Hij hen op de Olijfberg bij Jeruzalem Zijn laatste opdracht en aanwijzingen. Voordat ze met de goede boodschap over Jezus de wereld intrekken, moeten ze in Jeruzalem wachten op de komst van de Heilige Geest. Dan zegent Jezus zijn discipelen en wordt Hij voor hun ogen losgemaakt van de aarde, waarna Hij opstijgt naar de hemel. Ze blijven Hem nakijken, totdat een wolk Hem aan hun ogen onttrok.

Jezus’ reis naar de hemel is een reis naar Huis. Het is ook een overwinningstocht: Jezus heeft de zonde en dood overwonnen aan het kruis. Jezus is nu bij de Vader om altijd voor Zijn gelovigen die op aarde zijn te bidden. Hij regeert daar over alle dingen, en zorgt zo voor de gelovigen. Zij die in Jezus geloven, belijden dat daarom niets hen zal scheiden van de liefde van Christus. In het vaste geloof dat Hij eens wederkomt.

Daarom zijn de discipelen niet verdrietig om het vertrek van Jezus naar de hemel, maar blij. Ze gaan naar de tempel om God te loven en te danken.

4 (80%) 1 vote

Pinksteren – de wereld in

Tien dagen na Jezus’ hemelvaart is het Pinksteren. Het is dan zeven weken na Pasen (Pesach) en het Joodse volk houdt haar Wekenfeest, het feest van de eerste opbrengsten van de oogst. God wordt daarvoor gedankt in Zijn tempel te Jeruzalem. Vandaar dat er heel veel Joden en aanhangers van de Joodse godsdienst uit alle omliggende landen aanwezig zijn.

De discipelen wachten in Jeruzalem op de komst van de Heilige Geest, de Trooster, die Jezus hen had beloofd. Plotseling ervaren zij bijzondere tekenen van wind en vuur: De Heilige Geest vervult hen en vuurt hen aan om het evangelie aan allen te verkondigen. De mensen uit de verschillende landen horen het in hun eigen taal en zijn totaal verrast. Dit is een wonder! Wel 3000 mannen worden die dag overtuigd van hun zonden en van de waarheid van de boodschap over Jezus’ sterven en opstanding.

Zij konden niet anders dan geloven dat Jezus toch de Messias is, en werden vervolgens gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zij worden de getuigen van de Heilige Geest in hun landen. Jezus is de Messias! Hier ontstaat de christelijke kerk. De kerk die wereldwijd zal uitgroeien tot een ontelbare massa gelovigen.

Ook vandaag werkt de Heilige Geest. Hij zorgt ervoor dat mensen tot geloof komen. Hij geeft gelovigen woorden om te spreken en te bidden. Hij geeft ons ook Het Woord, de Bijbel, om het ons te laten horen en lezen. Want dat Woord getuigt van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Jezus heeft voor Zijn heengaan beloofd dat de Heilige Geest bij de gelovigen zal blijven tot aan Zijn wederkomst. En diezelfde Geest doet de gelovigen daarnaar  uitzien en Jezus volgen.

4 (80%) 1 vote