Goede Vrijdag en Pasen

Goede Vrijdag en Pasen horen bij de belangrijkste dagen van het christelijk geloof. Waarom eigenlijk? Wat is er toen gebeurd? Onder het thema goed en slecht is al iets gezegd over het herstel van de relatie tussen God en mens. Goede Vrijdag en Pasen hebben alles te maken met dat herstel!

De lijdenstijd

Deze dagen zijn zo belangrijk dat er ook in de weken ervoor er naar toe wordt geleefd. Daarom heet deze tijd: de lijdenstijd. Het lijden van Jezus gebeurde immers ook niet alleen op Goede Vrijdag, maar duurde Zijn hele leven. Hij had diep medelijden met het verdriet en de ziekte van de mensen om zich heen. Hij leed onder de zonden van de mensen, vooral vanwege hun ongeloof: Hij werd afgewezen als de Zoon van God en de beloofde Verlosser van de zonden. Het meest leed Hij echter onder Gods toorn over de zonde.

In de lijdenstijd wordt stilgestaan bij dit lijden van Jezus. Zijn lijden moet ons raken. Ook onze zonden veroorzaakten Zijn lijden. Maar meer nog, Zijn liefde voor ons moet ons raken. Want Hij leed uit liefde voor zondige mensen. Als dat ons raakt, beseffen we onze schuld én dat die schuld goedgemaakt moet worden.

Goede Vrijdag

Het lijden van Jezus kwam tot een climax op Goede Vrijdag. In de nacht van donderdag op vrijdag werd Hij gevangen genomen. Zijn verblijfplaats was verraden door Judas, één van Zijn eigen discipelen, met wie hij heel nauw contact had gehad. Voor de rechtbank van de Joden en heidenen werd Hij bespot, gegeseld en gehoond, maar een gegronde beschuldiging kon niet tegen hem worden ingebracht. Onschuldig werd Hij door de Romeinse rechter Pontius Pilatus veroordeeld tot de doodstraf aan het kruis.

Eenmaal aan het kruis genageld, hield de spot niet op. ‘Als u werkelijk Gods Zoon bent, kom dan af van het kruis!’ Maar het waren niet de spijkers die Hem aan het kruis hielden, maar de overgave aan Zijn Vader en Zijn liefde voor zondaren.

Goede Vrijdag… waarom ‘goed’ als Jezus toen leed en stief? Juist dankzij Zijn lijden en sterven! Zo droeg hij de straf op de zonde: de dood. Zo zorgde Jezus ervoor dat er voor zondige mensen verzoening met God is. Door onschuldig te sterven, droeg Hij de straf en bewerkte Hij verzoening.

De zeven kruiswoorden

De betekenis van het lijden en sterven van Jezus komt heel duidelijk naar voren in de zeven uitspraken die Jezus aan het kruis deed: de zeven kruiswoorden.

1.Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen Jezus bad voor Zijn beulen, die de straf uitvoerden in hun onwetendheid. Jezus was bewogen met hen. In navolging hieraan moeten gelovigen ook hun vijanden liefhebben.
  1. Voorwaar zeg Ik u, heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn
Eén van de misdadigers die tegelijk met Jezus gekruisigd werd, erkende Hem als de Koning en Zijn gebed werd verhoord. De verwijzing naar het Paradijs laat zien dat er leven ná dit leven is, waar de ziel van deze man zal voortleven.
  1. Vrouw, zie uw zoon (tegen Maria, de moeder van Jezus); zie uw moeder (tegen Johannes, één van de discipelen van Jezus)
In Zijn lijden dacht Jezus aan Zijn moeder en zorgde voor haar, bijzondere zorg voor moeders. Jezus heeft oog voor de enkeling.
  1. Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?
Dit was het hoogtepunt van het lijden: in totale duisternis leed Jezus alleen, zonder de aanwezigheid van God, Zijn Vader, Die Hem aan de vervloeking prijsgaf. Jezus werd verlaten, zodat wie in Hem gelooft nooit meer verlaten zal worden. Dit is werkelijke troost in de diepste nood!
  1. Mij dorst
Jezus leed ook lichamelijk, om zo ook onze dorst te lessen. Ook alle aardse gaven heeft Jezus verdiend!
  1. Het is volbracht
Het lijden is ten einde, de straf gedragen. Jezus riep de overwinning uit! Alle offers en profetieën uit het Oude Testament zijn vervuld.
  1. Vader, in Uw handen beveel ik Mijn geest
Jezus gaf de geest en stierf. Jezus legde Zelf het leven af en ging naar de hemel. Zo sterft ook een christen in de verwachting om bij God te zijn.

Begrafenis

Jezus werd begraven, om daarmee te laten zien dat Hij echt gestorven was. Ook dat was een vernedering voor Hem. In het graf rustte Zijn lichaam van vrijdagmiddag tot zondagmorgen. Volgens de Joodse tijdrekening zijn dat drie dagen.

Pasen

Met Pasen vieren we de opstanding van Jezus.
Op de derde dag, vroeg in de morgen, stond Jezus op uit de dood.
Dood en graf hielden deze Levensvorst niet tegen, Zijn Goddelijke almacht versloeg ook deze laatste vijand. Een definitieve overwinning, want Jezus stond op aan de andere zijde van de dood met een verheerlijkt lichaam. Hij sterft nooit meer.

De soldaten die bij het verzegelde graf de wacht hielden waren er getuigen van, gevolgd door enkele vrouwen die in de vroegte naar het graf gingen om het lichaam te verzorgen. Zij vonden een geopend graf en lichtten de discipelen van Jezus in. Jezus verscheen aan Maria Magdalena, en later die dag aan Zijn discipelen.
Door Zich levend aan hen te laten zien, liet Hij hun geloof, dat door alle gebeurtenissen zwaar op de proef was gesteld, weer branden. Zij werden de rest van hun leven getuigen van deze Opgestane Koning, die door lijden en dood de wereld met Zichzelf wilde verzoenen.

Volgende feest >>