Hoe kunnen uitgestorven dieren en planten verklaard worden?

Ik zou zo graag willen weten hoe u het feit verklaart dat bij opgravingen blijkt dat hoe dieper men graaft en resten van dieren en planten worden gevonden die hebben geleefd in een tijd dat de mens er nog niet was, en sinds lang zijn uitgestorven. M.a.w., waarom zijn er dieren zoals de Tyrannosaurus Rex […]

Lees meer >>

Antwoordt Jezus mij niet?

Ik heb Jezus al duizend keer gevraagd zich aan mij kenbaar te maken. Hij zwijgt echter in alle talen. Antwoord: Het is een verschrikkelijke ervaring als je Jezus al duizend keer hebt gevraagd om Zich kenbaar te maken en Hij zwijgt in alle talen. Tegelijkertijd ook heel herkenbaar. Ook voor gelovigen kan het een worsteling […]

Lees meer >>

Is Jezus’ wederkomst aanstaande?

‘Wederkomst’, wat betekent dat eigenlijk? Jezus komt terug. Hij is al een keer gekomen (Kerst). Nadat Hij is opgestaan uit het graf (Pasen), is Hij nog 40 dagen op aarde gebleven. Daarna is Hij teruggegaan naar Zijn Vader (Hemelvaart). Daar is Hij nu nog steeds. Hij zorgt er voor heel Zijn kerk. Blijft Hij daar? […]

Lees meer >>

Als God almachtig is, waarom heeft hij dan het kwaad en de zonde toegestaan?

Over deze vraag is al veel nagedacht. God is inderdaad de almachtige Schepper, die beslist over alles wat er gebeurt, zowel goed als kwaad. Maar waarom staat God dan toe dat er verkeerde en vreselijke dingen gebeuren? Als eerste zou ik je willen zeggen: vorm je geen verkeerd beeld van Wie God is. God is […]

Lees meer >>

Wat is de boodschap van hemelvaart?

De hemelvaart van Jezus betekent dat Hij teruggaat naar Huis, naar Zijn Vader. Op aarde heeft Jezus Zijn opdracht voltooid. Wat was Zijn taak? Verlossen.

Lees meer >>

Waarom wordt mijn gebed niet verhoord?

Je stelt een heel open vraag. Het is niet duidelijk wat het precies is waar je om bidt. Daarom kan alleen een algemeen antwoord gegeven worden.

Lees meer >>

Is Jezus uit de dood opgestaan?

Jezus is opgestaan uit de dood. Er zijn argumenten voor deze overtuiging te geven. Het belangrijkste is wel dat er een leeg graf was in combinatie met de verschijningen van Jezus.

Lees meer >>

Hoe kan God bij je zijn? Er zijn miljarden mensen op de wereld, ik ben toch niet de enige?

Hartelijk dank dat je over de vraag naar God nadenkt. Je werpt een vraag op die ons laat zien dat God God is. Daarmee bedoel ik dat Hij onbegrijpelijk en oneindig is. Hoe groot moet God zijn als Hij niet alleen de miljarden mensen op de wereld kent, maar ook de honderden miljarden sterren in ons melkwegstelsel. En dan te bedenken dat er ook honderden miljarden sterrenstelsels zijn. Er zijn miljarden malen meer sterren dan er mensen zijn…

Lees meer >>

Wat is het verschil tussen besnijden en dopen?

Bij de Joden worden de kinderen besneden, bij de meeste christenen worden zij gedoopt. Ze ontlenen het allebei aan de Bijbel. Waar komt dat verschil vandaan? Hier zien we het effect van het feit, dat de Bijbel twee delen heeft: Oude en Nieuwe Testament.

Lees meer >>

Wat gebeurt er na hun dood met mensen die nooit van Jezus hebben gehoord, bijvoorbeeld mensen die 100 jaar voor Jezus zijn geboren of mensen die in een islamitische cultuur zijn opgegroeid?

Je stelt een spannende en moeilijke vraag over de eeuwige bestemming van mensen buiten het christelijk geloof. Een aantal opmerkingen over deze vraag.

Lees meer >>

Waarom vieren christenen de rustdag op zondag, en niet op zaterdag – de Sabbat – zoals God in het Oude Testament bevolen heeft?

Een ingewikkelde vraag, dit? Een vraag die wel belangrijk is voor alle mensen: moet je alle wetten in het Oude Testament letterlijk lezen, bijvoorbeeld ook om offers te brengen? Nee! Want het grote Offer is door Jezus gebracht. Daarna worden er geen offers meer gebracht. Ook sommige andere dingen veranderen. In de tijd voor Jezus hield men de rustdag op de laatste dag van de week, in de tijd na Jezus doet men dat op de eerste dag van de week. Niet om zelf iets nieuws te verzinnen, maar op gezag van Jezus zelf.

Lees meer >>

Is het Oude Testament niet ontkracht door het Nieuwe Verbond met de komst van Jezus?

Het Oude Testament is door het Nieuwe niet ontkracht, maar vervuld. Dit betekent dat de christenen in de dagen van Paulus en Petrus maar één Bijbel hadden, namelijk wat wij nu het Oude Testament noemen. Later kwam het Nieuwe erbij, maar daardoor werd het Oude niet afgeschaft.

Lees meer >>

Is het heelal eindig of niet? Waar begint dan God?

Dank voor je vraag over de (on)eindigheid van het heelal in relatie tot God. We moeten hier drie dingen zeggen. In de eerste plaats: volgens de huidige natuurkundige modellen, is het heelal ontzagwekkend groot – en het wordt nog steeds groter – maar toch eindig. Maar eigenlijk maak dat voor de beantwoording van je vraag niet uit. Dat is het tweede punt: God is altijd groter dan het (on)eindige heelal. We weten nu veel meer over het heelal dan in de tijd dat de Bijbel werd geschreven. We hebben de laatste tientallen jaren vernomen over miljarden sterrenstelsels die elk met miljarden sterren gevuld zijn. En dan nog de kwestie van het heelal dat uitdijt. Dan blijft verbazing over en diep ontzag voor de grootheid van onze God, die hiervan de Schepper is. Nog steeds vervult ons dan datzelfde gevoel als verwoord in die oude psalm: “Als ik Uw hemel aanzie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U gemaakt hebt … Hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde!” (Psalm 8).

Lees meer >>

Als buitenkerkelijke zou ik graag eens een dienst van uw kerkgenootschap willen bezoeken, uit nieuwsgierigheid…

Hartelijk dank voor je vraag en de openheid waarmee je deze stelt. Je geeft aan dat je als ‘buitenkerkelijke’ graag eens een dienst wilt bezoeken. Voordat ik op je vraag zelf in ga is het goed om te weten: Wees van harte welkom in een kerkdienst! Wij hebben de kerkdiensten juist gekregen om te luisteren naar wat God ons te zeggen heeft vanuit de Bijbel. Door te luisteren, wil God onze belangstelling wekken en nieuwsgierigheid verdiepen. Door de preken, het bidden en zingen, geeft Hij zo vaak antwoorden op de vragen die in je hart kunnen leven. Bestaat er wel een God? En als God dan bestaat, waarom gebeurd er dan zoveel onrecht in deze wereld? Kom je werkelijk zonder Jezus te kennen, de hemel niet in als je sterft? Zoveel vragen die om een antwoord vragen.

Lees meer >>

Adam en Eva waren de eerste mensen, hoe kunnen al die verschillende rassen daarna zijn ontstaan?

Dank voor je vraag! Je geeft terecht aan dat Adam en Eva de eerste mensen op aarde zijn geweest. Als laatste geschapen, waarna de Bijbel zegt “God zal al wat Hij gemaakt heeft en zie het was zeer goed.” (Genesis 1:31). Uit deze twee mensen is de hele mensheid ontstaan. Ook later in de Bijbel wordt dit bevestigd, als Paulus zegt dat ‘uit één bloede’ het hele mensdom is ontstaan (Handelingen 17:26). Overigens kun je daarbij ook aan Noach denken: alleen hij, zijn vrouw, zijn drie vrouwen waren in de ark, terwijl de overige mensen in de zondvloed verdronken. Alle mensen zijn dus ook afstammelingen van Noach en zijn zonen.

Lees meer >>

Ieder geloof denkt dat het het ware is. Zo denkt een moslim dat zijn geloof het ware is. Waarom is het geloof van christenen in Jezus het ware geloof?

Wat kan het moeilijk zijn: diep geloven dat je echt bij Jezus moet zijn, en tegelijk bang zijn dat je je vergist. Of menen dat er wel een God moet zijn, maar niet weten Wie Hij precies is. Wat moet je dan?

Nederigheid: bedenk dat je het niet zelf kunt bedenken, maar dat je het van God Zelf moet leren.
Openbaring: Hij laat weten Wie Hij is door Zijn openbaring: (1) de Bijbel en (2) Jezus Christus.
Gebed: vraag in gebed aan God om helderheid en zekerheid.
Ervaring: zoek ernaar dat je God persoonlijk kent, dat je ervaring met Hem krijgt, door uit de Bijbel, Zijn Woord, te lezen.
Aanvullend: er kunnen extra zaken zijn die je bevestiging geven van de waarheid van het christelijk geloof, en die je kunnen helpen om dit anderen duidelijk te maken.

Lees meer >>

Als ik het goed begrijp, is volgens christenen kunst verboden, behalve als het abstract is?

Moslims zijn inderdaad deze gedachte toegedaan. Christenen echter zijn van mening, dat het aanvaardbaar is om afbeeldingen te maken van schepselen, ja dat het zelfs heel goed kan zijn om dat te doen. Alleen mag je deze afbeeldingen niet op een verkeerde manier gebruiken, namelijk om ze te aanbidden. Dan maak je er een g/God van. En God mag en kun je niet afbeelden.

Lees meer >>

Als we als mens of dier een naam hebben waarom God dan niet?

Wanneer we letten op dierennamen en mensennamen zit daar al een verschil tussen. Dierennamen zijn soortnamen; mensennamen zijn eigennamen. Wanneer we de hele Bijbel lezen, komen we ook heel veel ‘namen’ van God tegen. Deze laten allemaal een stukje van God zien. Ze wijzen op bepaalde eigenschappen van God. Toch kunnen we ook zeggen dat God een naam heeft. In Exodus (het tweede Bijbelboek van het Oude Testament) in hoofdstuk 3 vers 13 en 14 lezen wij dat God Zijn ‘eigennaam’ geeft: HEERE. De betekenis van deze naam is ‘Ik zal zijn’. In deze betekenis maakt God het meest duidelijk Wie Hij is: 1. eeuwig (Hij heeft geen begin en geen einde); 2. wat Hij belooft, doet Hij. Dat noemen we trouw; 3. Almachtig. Dat betekent dat Hij alles wat Hij belooft, ook doen kan en doen wil. Hij staat er Zelf garant voor dat alles wat Hij zegt, ook daadwerkelijk gebeurt.

Lees meer >>

Wat is de eerste geloof. En waarom geloven mensen niet in één geloof?

De eerste zin in de Bijbel is: In het begin schiep God de hemel en de aarde. Hij is de Eerste, de Schepper van de totale kosmos. Zo heeft Hij Zich aan de eerste mensen Adam en Eva geopenbaard. Daarna ook aan tal van mensen in de geschiedenis: bijvoorbeeld aan Abraham en David. En door al die getuigenissen openbaart God zich ook aan ons in de Bijbel.

Lees meer >>

Hoe kan het dat sommige mensen zo slecht zijn? En hoe kan ik daarmee om gaan?

Sommige mensen zijn slecht, zij vallen hard tegen. Maar eigenlijk komt in die mensen naar buiten wat bij ieder mens diep vanbinnen leeft. Een mens is niet zo goed als het (soms) lijkt. Ook een kerkmens niet. Daarom hebben alle mensen juist ontzettend hard God nodig. Alleen Hij kan het veranderen.

Lees meer >>

Wat betekent de kinderdoop?

De doop is een bijbelse instelling. Jezus heeft Zijn discipelen de opdracht gegeven het Evangelie te verkondigen én te dopen in de Naam van Vader, Zoon en Heilige Geest. In het Nieuwe Testament lezen we dat als een vader van een gezin tot geloof kwam zijn hele gezin werd gedoopt. Daaruit zien we dat ook kinderen werden gedoopt.

Lees meer >>